Assemblees generals 2017

Diumenge 12 de març es van celebrar les assemblees generals de les Associacions “Escola de Música” i “Associació Artístico-Musical d’Oliva”.

En primer lloc va tindre lloc l’assemblea extraordinària de l’Associació Escola de Música d’Oliva que tenia com a únic punt en l’ordre del dia l’acord per a la dissolució de l’associació.
El secretari va llegir els articles implicats en les causes de dissolució i va explicar els motius pels quals és necessària. El motiu principal és que l’Escola de Música d’Oliva la gestiona des de setembre de 2015 l’AAMO i des de maig de 2016 el compte de l’Associació Escola de Música ha estat inactiu.
S’aprova per unanimitat la dissolució i que tots els actius que queden al compte bancari passen al compte de l’AAMO com indica l’article 56 dels seus estatuts. S’acorda també que siga la Junta Directiva l’encarregada de fer tots els tràmits administratius per fer efectiva la dissolució.

A continuació es va celebrar l’assemblea general ordinària de 2017 de l’AAMO. En primer es va llegir i aprovar l’acta de l’assemblea general de 2016.
Després la tresorera va presentar l’estat de comptes de l’Associació de 2016 amb un informe exhaustiu dels ingessos i despeses i del balanç corresponent a l’any. Es van fer alguns canvis d’impressions i alguns aclariments i es va aprovar per unanimitat l’estat de comptes.
A continuació es va passar a la presentació dels pressupostos de 2017 per part de la tresorera que, després d’algun aclariment, van ser aprovats també per unanimitat.
Es va presentar després l’informe de les activitats de l’associació en 2016 que conté totes les activitats de totes les seccions.
En el torn obert de paraules el president va remarcar la necessitat que els socis vagen pensant en la constitució d’una nova junta directiva ja que en 2018 acabarà el mandat de l’actual i no pensa renovar. L’assemblea va acabar amb la presentació dels projectes en 2017 de les diferents seccions.

Als següents enllaços teniu els documents que es van repartir als presents en l’assemblea:

Estat de comptes (ingressos i despeses) de 2016
Balanç 2016
Pressupost 2017 (ingressos)
Pressupost 2017 (despeses)
Informe d’activitats 2016

Deixa un comentari