Sol·licitud de visita al senyor Alcalde

 Enrique Escrivà Vicens, domiciliat a Oliva, Carrer del Natzaré, núm. 35, amb DNI núm. 73904230-D i en qualitat de president de l’Associació Artístico Musical i Escola de Música d’Oliva,

EXPOSA:

Que la Junta Directiva de l’Associació, reunida el passat dia 6 de maig, va decidir demanar-li, amb caràcter d’urgència, visita per tal d’explicar-li amb profunditat la greu situació econòmica en què es troba la nostra associació i que pot tindre, des de ja, conseqüències molt difícils de cara al futur.

Com avanç de l’esmentada visita, podem avançar-li que els deutes que es mantenen amb l’Associació son els següents:

Conselleria d’Educació: 32342,00 euros, corresponents a la subvenció del Curs Escolar 2007/2008, finalitzat en juny de l’any 2008.

En aquest aspecte, hem de fer constar que ja hem expressat la nostra denúncia davant del mateix president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que ha formulat petició al mateix conseller d’Educació perquè ens facen efectiva la transferència de la quantitat esmentada el més aviat possible.

D’altra banda, cal fer esment que l’Ajuntament d’Oliva ens deu quantitats d’actuacions realitzades al mes d’agost de 2008 a la Terrassa-Cinema de la Mar, dintre de la programació cultural d’estiu de l’Ajuntament d’Oliva, a més d’altres deutes, com la participació de la Banda Juvenil a la Cavalcada de Reis d’aquest any i la participació de la Banda Simfònica al Certamen de Marxes Mores i Cristianes al passat mes de febrer. Tot això ens dóna com a resultat un deute de 6450,00 euros.

A més, cal fer constar que a hores d’ara desconeixem quina serà la quantitat que rebrem en concepte del Conveni de col·laboració que anualment signem amb l’Ajuntament de la nostra ciutat. Cal recordar que el passat any 2008, la signatura d’aquest conveni va tindre lloc el 18 d’abril.

És evident que davant aquestes xifres resulta difícil, per no dir impossible, continuar amb la tasca de mantindre l’Escola de Música. Escola, que d’altra banda és una de les més importants de la CV, amb 22 professors i més de 160 alumnes.

He de fer constar l’enorme esforç que la Junta Directiva de la Societat està fent per tal de mantindre les instal·lacions obertes, fent front als pagaments ineludibles mensuals dels sous dels directors, professors, així com les despeses de la Seguretat Social i d’altres.

No es pot oblidar als propis músics d’ambdues Bandes (Juvenil i Simfònica), Orquestra Clàssica i components de l’Orfeó Josep Climent, a més dels socis i pares i mares d’alumnes de l’Escola que, amb el seu esforç, col·laboren econòmicament en el sosteniment de l’Associació, que tal com diuen els nostres estatuts: “té per objecte i finalitat promoure, fomentar i difondre la música i la cultura, procurant la formació cultural de socis, veïns i ciutadans en general, així com organitzar activitats i programar projectes per a la formació de la joventut i l’educació integral dels joves; i especial i principalment per mitjà de l’ensenyament de la música i la formació musical”.

Per tot aixó,

DEMANEM:

Que amb caràcter d’urgència ens concedisca visita a una Comissió de la Junta Directiva per tal d’exposar-li tota la problemàtica esmentada, i les possibles solucions que des de l’Ajuntament estarien en disposició de dur-se endavant a la vista d’aquesta greu situació.

Oliva, 11 de Maig de 2009

 

 

 

 

 

Benvinguda, Carla

Com ja s’ha dit en el mini-xat, ha nascut Carla, filla de Cristina Doménech i Joan Siscar. A la Galeria fotogràfica hem penjat unes fotos seues, fetes i enviades per Miquel Lleches. Enhorabona a tota la família de part de tota l’Associació i, com diem en el títol de la notícia, BENVINGUDA