Assemblea anual 2011

 

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.

 2. Presentació i aprovació, si procedeix, de l’estat de comptes de l’exercici 2010.

 3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici 2011.

 4. Informe del President.

5. Eleccions dels càrrecs de la Junta Directiva següents:

 

 • President

 • Vice-President

 • Secretari

 • Vice-Secretari

 • Tresorer

 • Vocals (un nombre de vocals no inferior a quatre ni superior a 15)

 1. Precs i preguntes.

Oliva, 17 de gener de 2011

 

 

EL PRESIDENT

ENRIQUE ESCRIVÀ VICENS

 

 

 

 

Nota important: Les candidatures a la Junta Directiva podran presentar-se de forma individual, o conjunta, però em ambdós casos seran obertes. Cada candidat optarà a un càrrec determinat.

Les candidatures podran presentar-se en les oficines de l’Escola de Música a partir de la convocatòria d’aquesta Assemblea, fins el mateix moment en què la mateixa Assemblea General realitze la proclamació de candidats.